Drodzy Posiadacze Kart,

Chcielibyśmy podzielić się z Wami kilkoma nowościami. Wychodzimy z naszej współpracy z kartami podarunkowymi GPS, więc będzie to oznaczać pewne zmiany. Prosimy zwrócić uwagę na poniższe informacje, które będą miały wpływ na konto osób, które takie karty posiadają.

Od 30 czerwca 2023 r. właściciel karty nie będzie mógł wydawać środków z karty GPS ani dokonywać dalszych transakcji na koncie.

Od tej daty {30/6/2023} klient może odzyskać wszelkie niewygasłe środki na koncie, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta pod numerem +44 0844 7744 277. Właściciel karty będzie musiał przedstawić zaktualizowany dowód tożsamości, dowód adresu i dane bankowe dla konta bankowego, na które chcesz wysłać środki, które nie wygasły.

Na koniec chcielibyśmy podziękować za wsparcie i życzyć wszystkiego najlepszego.

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

 

I.  Postanowienia ogólne i definicje

1.1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Karty Podarunkowej.

1.2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Administrator programu - Flex-e-card Limited będącą spółką prawa brytyjskiego, wpisana do rejestru spółek prowadzonym dla Anglii i Walii (Registrar of Companies for England and Wales) pod numerem 11321821,
z siedzibą przy 11 Brindleyplace 4th Floor, BL1 2LP, Birmingham.
Flex-e-card Limited wydaje Karty Podarunkowe na podstawie licencji uzyskanej od MasterCard International Inc.

Akceptant – podmiot, który przyjmuje płatność przy użyciu Karty Podarunkowej i wyraża zgodę na ten sposób zapłaty za Towary lub usługi.

Centrum Handlowe – centrum handlowe, którego nazwa jest umieszczona na Karcie Podarunkowej, w którym znajdują się Akceptanci.

Informacja o Karcie – zaświadczenie zawierające szczegółowe informacje
o Karcie Podarunkowej, tj.  okres ważności Karty, kwota zdeponowana
na Karcie oraz kod aktywacyjny w przypadku kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją”.

Karta Podarunkowa, Karta -  karta wydana na okaziciela, upoważniająca
do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w centrum handlowym, dla którego została wydana, w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

Karta Wymieniona – Karta Podarunkowa, która została zasilona poprzez przelanie środków z innej Karty Podarunkowej/innych Kart Podarunkowych np. poprzez połączenie środków z kilku Kart Podarunkowych lub wymiany uszkodzonej lub utraconej Karty Podarunkowej na nową (Kartę zastępczą).

Kod Aktywacyjny – 6-cyfrowy ciąg znaków służący do aktywacji Karty
w przypadku Kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją” lub w przypadku Kart zakupionych przez internet.

Kod Click and Collect – alfanumeryczny kod generowany systemowo podczas zakupu Karty przez internet uprawniający do odbioru Karty
w Centrum.

Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, która otrzymuje od Administratora programu Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Administratorowi programu środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.

Opóźniona Aktywacja – sposób wydawania Karty Podarunkowej, w którym Karta jest zasilona określoną kwotą, ale jest nieaktywna. Nabywca
lub Posiadacz może aktywować Kartę poprzez Kod Aktywacyjny w punkcie informacji Centrum Handlowego, poprzez infolinię lub online.

Posiadacz – osoba fizyczna, która weszła w posiadanie Karty Podarunkowej poprzez jej zakup lub została jej ona przekazana przez Nabywcę.

Paragon – niefiskalny dokument będący potwierdzeniem zapłaty
za zasilenie Karty Podarunkowej.

Towary – rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Centrum Handlowym.

Transakcja Łączona –zapłata za Towar lub usługę przy wykorzystaniu kilku form płatności.

 

II. Zakup Karty Podarunkowej

2.1. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe - w zależności od Centrum Handlowego - w Centrum Handlowym lub na stronie internetowej www.flex-e-card.pl lub na stronie internetowej Centrum Handlowego (informacja o dostępnym kanale sprzedaży Kart dla danego Centrum Handlowego jest możliwa do uzyskania w danym Centrum Handlowym lub pod numerem Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 - stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci)

2.2. Administrator programu zobowiązuje się do przekazania Nabywcy zakupionej przez Nabywcę Karty Podarunkowej, a następnie
do zapewnienia możliwości jej realizacji w Centrum Handlowym,
dla którego została wydana. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Administratorowi programu środków pieniężnych w kwocie równej wysokości zasilenia Karty oraz do realizacji Karty Podarunkowej
w oznaczonym terminie ważności Karty.

2.3. Deklarowana kwota zasilenia Karty Podarunkowej może być opłacana:

a) za pomocą gotówki, karty płatniczej lub przelewu  w przypadku kart nabywanych w Centrum Handlowym, z zastrzeżeniem, że w zależności
od decyzji Centrum Handlowego, w którym Karta jest zasilana, opcje płatności mogą się różnić (informacja o dostępnej dla danego Centrum Handlowego metodzie płatności dostępna jest w danym Centrum Handlowym lub pod numerem Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 - stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci)

b) za pomocą przelewu w przypadku zakupu online.

W przypadku płatności przelewem Nabywca zobowiązany jest
do dokonania przelewu na wskazany przez Administratora programu rachunek bankowy, a Karty Podarunkowe zostaną wydane Nabywcy
w Centrum Handlowym, dla którego wydawana jest dana Karta, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Administrator programu informuje Nabywcę o możliwości odbioru Karty w sposób uzgodniony z Nabywcą.

Płatności za karty podarunkowe, wykonane za pomocą przelewu, powinny zostać dokonane w PLN. W przypadku przelewów w innej walucie wszystkie koszty przelewu i przewalutowania przesłanych środków ponoszone są przez wykonawcę przelewu.

2.4. Zakup Karty Podarunkowej nie może zostać opłacony za pomocą innej karty podarunkowej.

2.5. Maksymalna wartość zasilenia kart zakupionych w Centrum Handlowym to 1000 PLN a minimalna to 30 PLN.

2.6. Maksymalna wartość zasilenia kart zakupionych przez internet to 1000 PLN a minimalna to 30 PLN.

2.7. Karta Podarunkowa zakupiona w Centrum Handlowym zostanie aktywowana najpóźniej w ciągu 30 minut od jej zakupu. W przypadku Kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją”, Karty są aktywowane za pomocą Kodu Aktywacyjnego przez Posiadacza w dowolnym czasie, nie później niż 12 miesięcy od jej zakupu.

2.8. Karta Podarunkowa zakupiona przez internet jest aktywowana
za pomocą Kodu Aktywacyjnego, który zostanie wysłany na adres email podany podczas zakupu Karty. Nabywca lub Posiadacz może korzystać
z Karty natychmiast od momentu jej aktywacji. Termin ważności Karty będzie wynosić 12 miesięcy od daty załadowania karty (data załadowania karty umieszczona jest na wydruku dołączonym do karty).

2.9. Wraz z Kartą Nabywca otrzyma:

-  Paragon

- Informację o Karcie.

W przypadku kart zakupionych przez internet Nabywca otrzyma maila z potwierdzeniem zawierającym szczegóły płatności.

2.10. Saldo dostępnych środków na Karcie Podarunkowej nie może być zwiększone poprzez ponowne jej zasilenie. Po wykorzystaniu dostępnego limitu kwotowego Kartę Podarunkową należy zniszczyć.

2.11. Nabycie Karty Podarunkowej przez osobę z ograniczoną zdolnością
do czynności prawnych wymaga zgody przedstawiciela ustawowego.

2.12. W przypadku Kart Podarunkowych nabywanych przez Internet, Administrator programu ma prawo do przeprowadzenia elektronicznej weryfikacji tożsamości lub danych Nabywcy w celu przeciwdziałania oszustwom finansowym. Nabywca może zostać poinformowany
o konieczności przesłania kopii dowodu potwierdzającego tożsamość,
np. paszportu lub dowodu osobistego. Nieprzekazanie wymaganych dokumentów może skutkować anulowaniem transakcji i zwrotem dokonanej płatności. Przesłane skany i dane osobowe będą należycie zabezpieczone i chronione i zostaną użyte wyłącznie do celów weryfikacji tożsamości Nabywcy. Dokumenty i dane osobowe zostaną bezpiecznie usunięte z bazy danych po okresie niezbędnym dla celu, ze względu
na który zostały pobrane.

2.13. W przypadku Kart Podarunkowych nabywanych przez Internet, Nabywca może – o ile dane Centrum udostępniać taką usługę - wybrać opcje zakupu z odbiorem Karty w danym Centrum.

2.13.1.Po zaksięgowaniu wpłaty Nabywca otrzymuje  Kod Click and Collect na adres email wskazany w zamówieniu;

2.13.2. Nabywca może przekazać Kod Click and Collect osobie trzeciej ;

2.13.3. Okazanie Kodu Click and Collect w punkcie sprzedaży Karty w Centrum uprawnia jego posiadacza do odbioru  Karty Podarunkowej opiewającej na  wartość zamówienia internetowego dokonanego z opcją odbioru Karty w Centrum;

2.13.4. Karta jest aktywowana automatycznie w momencie wymiany kodu Click and Collect na Kartę i jest ważna przez kolejnych 12 miesięcy od czasu jej aktywacji;

2.13.5. Kod Click and Collect jest ważny przez 12 miesięcy od daty  jego otrzymania czyli zaksięgowania środków za zamówienie internetowe na rachunku Administratora;

2.13.6. W przypadku niezrealizowania  Kodu Click and Collect 
w ciągu 12 miesięcy jego okresu ważności, środki, które są należne po jego wymianie na Kartę przepadają i stają się własnością Administratora;

2.13.7. Kod Click and Collect może zostać wymieniony jedynie
na Kartę Podarunkową, na którą było dokonane zamówienie interentowe i wyłącznie w Centrum, dla którego Karta została wydana;

2.13.8. KoduClick and Collect nie można spieniężyć.

 

III. Użytkowanie Karty Podarunkowej

3.1. Kartą Podarunkową można posługiwać się w celu zapłaty za Towary
i usługi wyłącznie u Akceptantów znajdujących się w Centrum Handlowym, dla którego została wydana Karta, akceptujących płatności kartami MasterCard z zastrzeżeniem, że w sporadycznych przypadkach,
w niektórych Centrach Handlowych Karta może nie być honorowana
u niektórych Akceptantów  (informacja o liście najemców niehonorujących Karty jest dostępna w danym Centrum Handlowym lub pod numerem Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 - stawki za połączenie telefoniczne zgodne
ze stawkami operatora sieci).

3.2. Przy użyciu Karty Podarunkowej nie można dokonywać wypłat gotówki z bankomatu lub zapłaty za Towary lub usługi świadczone
za pośrednictwem poczty, banku, telefonu, faksu, internetu ani innych transakcji, przy których Posiadacz nie jest obecny.

3.3. Środki gromadzone na Karcie nie podlegają oprocentowaniu.

3.4. Karta jest nieimienna i może być przekazana drugiej osobie, która staje się jej Posiadaczem.

3.5. Posiadacz może płacić za Towary lub usługi z wykorzystaniem Karty Podarunkowej do wysokości aktualnego salda dostępnych na Karcie środków.

3.6. Przy zapłacie za nabywane Towary lub usługi z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty
w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów lub usług jest niższa
od aktualnej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Posiadacza w okresie ważności Karty Podarunkowej.

3.7. W przypadku, gdy cena Towarów lub usług nabywanych przez Posiadacza z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa
niż wartość zdeponowanych na niej środków, Posiadacz zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub za pomocą karty płatniczej. Posiadacz winien przy tym poinformować Akceptanta o aktualnym saldzie na Karcie. Akceptant może odmówić wykonania Transakcji Łączonej, jeżeli nie udostępnia tego sposobu płatności.

3.8. Karta Podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów w Centrum Handlowym, dla którego została wydana. Niewykorzystane środki pozostają na Karcie Podarunkowej do ostatniego dnia obowiązującego terminu ważności Karty Podarunkowej.

3.9. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej będzie odejmowana od znajdujących się na niej środków pieniężnych,
aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Karcie Podarunkowej
lub upływu terminu ważności Karty Podarunkowej. Wartość dokonanej transakcji zostanie przekazana Akceptantowi.

3.10. Transakcja dokonywana u Akceptanta jest autoryzowana
przez Posiadacza poprzez złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji.

3.11. Transakcji przy użyciu Karty nie dokonuje się poprzez podanie kodu PIN ani zbliżenie Karty do czytnika zbliżeniowego.

3.12. Transakcji przy użyciu Karty nie dokonuje się w kasach samoobsługowych.

3.13. Transakcje dokonane są w PLN.

3.14. Termin ważności Karty Podarunkowej oraz saldo dostępnych środków można sprawdzić w następujący sposób:

a) dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 (stawki
za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci);

b) odwiedzając stronę internetową Administratora programu:
www.flex-e-card.pl;

c) w Centrum Handlowym, w którym Karta została zakupiona;

d) skanując kod QR widoczny na odwrocie karty smartfonem.

3.15. Po upływie 12 miesięcy od zakupu Karta Podarunkowa traci ważność, a niewykorzystana kwota, która na niej pozostanie, nie podlega zwrotowi
z zastrzeżeniem pkt. 5.2.

3.16. Istnieje możliwość bezpłatnego przedłużenia Karty Podarunkowej
o 7 dni od daty jej wygaśnięcia. Jest to opcja dostępna jednorazowo
i dotyczy wyłącznie Kart Podarunkowych, na których środki jeszcze nie wygasły tj. nie minęło 12 miesięcy od daty zakupu (lub od daty aktywacji
w przypadku Kart wydanych z Opóźnioną Aktywacją). W celu bezpłatnego przedłużenia Karty Podarunkowej o 7 dni, Nabywca powinien telefonicznie skontaktować sięz Biurem Obsługi Klienta pod numerem 022 490 6923.

3.17. Wykup środków z karty podarunkowej nie jest możliwy.

3.18. Posiadacz ma prawo połączyć środki znajdujące się na kilku Kartach Podarunkowych, których termin ważności jeszcze nie upłynął, w Punkcie Informacji Centrum Handlowego. Za połączenie środków  zostanie pobrana opłata zgodna z Tabelą Opłat zamieszczoną w p. X niniejszego Regulaminu. Nie jest możliwe połączenie środków z Karty zakupionej przez internet dla Centrum Handlowego, które nie posiada możliwości zakupu Karty w Centrum Handlowym. Połączenie środków jest możliwe wyłącznie do limitu kwotowego zgodnie z p. 2.5. Regulaminu. Wykup środków z Karty Podarunkowej, którą Nabywca lub Posiadacz otrzymuje po połączeniu środków z innych Kart Podarunkowych, jest niemożliwy.

3.19. Posiadacz ma prawo dokonania zwrotu Towaru zakupionego przy użyciu Karty Podarunkowej, jeżeli polityka zwrotów danego Akceptanta

na to pozwala. Po dokonaniu zwotu na kartę środki wrócą na Kartę Podarunkową w ciągu 5 dni roboczych. Po dokonaniu zwrotu środków na kartę podarunkową jej ważność nie ulega przedłużeniu.

 

IV. Utrata lub uszkodzenie Karty

4.1. Administrator programu nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nieleżących po stronie Administratora programu.

4.2. Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego zastrzeżenia Karty
w przypadku:

- utraty Karty;

- kradzieży Karty;

- podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty.

4.3. Zastrzeżenie Karty jest dokonywane przez Posiadacza telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu 022 490 69 23 (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci).

4.4. Posiadacz jest zobowiązany podać dane Karty, które widnieją na Informacji o Karcie w celu dokonania jej zastrzeżenia. Jeżeli Posiadacz nie jest w stanie podać wystarczających danych (co  uniemożliwi odnalezienia Karty w systemie Administratora programu), Karta nie zostanie zastrzeżona.

4.5. Zastrzeżenie Karty jest równoznaczne ze zgłoszeniem prośby o wydanie Karty zastępczej.

4.6. Karta zastępcza zostanie wydana w Centrum Handlowym, w którym została zakupiona Karta lub zostanie dostarczona pod wskazany adres w przypadku kart zakupionych przez internet dla Centrum Handlowego, które nie posiada możliwości zakupu Karty w Centrum Handlowym. Karta zastępcza zostanie zasilona kwotą dostępną na Karcie w chwili jej zastrzeżenia, z zastrzeżeniem, że z kwoty tej zostanie potrącona opłata w wysokości 20 zł (zgodnie z Tabelą Opłat zamieszczoną w p. X Regulaminu).

4.7. Po zastrzeżeniu Karty nie ma możliwości dokonywania transakcji przy jej użyciu.

4.8. W przypadku odzyskania zastrzeżonej Karty należy ją niezwłocznie zniszczyć.

 

V. Wygaśnięcie ważności Karty Podarunkowej

5.1. Karta Podarunkowa ważna jest przez 12 miesięcy od dnia zakupu
lub od dnia jej aktywacji w przypadku Kart zakupionych
z „Opóźnioną Aktywacją” w Centrum Handlowym lub opcji odbioru Karty
z Kodem Click and Collect. Po tym czasie Posiadacz traci prawo
do użytkowania Karty, a środki na niej pozostałe – z zastrzeżeniem punktu 5.2 - 5.5 – nie podlegają zwrotowi.

5.2. Posiadacz ma prawo do wznowienia Karty Podarunkowej (tj. wygasłych środków na Karcie) w ciągu 90 dni, licząc od dnia utraty jej ważności.

5.3. Posiadacz może wnioskować o wznowienie Karty Podarunkowej
wraz z pozostającymi na niej środkami poprzez dokonanie zgłoszenia
w następujący sposób:

-   wysyłając wniosek na adres email : karta@flex-e-card.pl

- telefonując pod numer Biura Obsługi Klienta (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci).

5.4. Prośby o wznowienie Karty Podarunkowej są rozpatrywane przez Administratora programu w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. Posiadacz otrzyma informację na temat decyzji o wznowieniu Karty w taki sam sposób, w jaki dokonał zgłoszenia.

5.5. Posiadacz może korzystać ze wznowionej Karty przez okres kolejnych 3 miesięcy licząc od dnia jej wznowienia.

5.6. Opłata za wznowienie Karty wynosi 20 zł. (wg Tabeli Opłat w p. X Regulaminu). Opłata zostanie potrącona z kwoty środków na wznowionej Karcie.

 

VI. Ochrona Danych Osobowych

6.1 W przypadkach, w których zakup Karty Podarunkowej wiąże się
z podaniem danych osobowych (karty zakupione przez internet, karty zakupione przez osoby nie będące osobami fizycznymi), jak również w przypadku podania danych osobowych w związku ze składaną reklamacją administratorem danych osobowych jest Administrator programu. Nadzór nad prawidłową ochroną danych przez Administratora programu sprawuje Information Commissioner będący brytyjskim organem zajmującym się ochroną danych osobowych. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora Programu, ma prawo złożenia skargi do tego organu lub do polskiego organu ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6.2. O ile Administrator Programu i Nabywca lub Posiadacz nie uzgodnią inaczej Administrator Programu przetwarza tylko podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, adres oraz w przypadkach wskazanych w Regulaminie
 –  numer dokumentu tożsamości oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego. Przetwarzane dane nie obejmują kategorii danych osobowych określanych jako „wrażliwe dane osobowe”. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Podanie danych
w przypadku składania reklamacji jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji.

6.3. Dane osobowe przetwarzanie są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie dalej RODO) w związku
ze spełnieniem następujących warunków: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 pkt b RODO). Administrator Programu przetwarza dane osobowe również w celu zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczaniu przestępstw finansowych (art. 6 ust 1 pkt c RODO) oraz w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową.

6.4. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Administratora Programu w Wielkiej Brytanii oraz przez podmioty, którym Administrator Programu powierza przetwarzanie danych osobowych, tj.:

- Global Processing Services Limited, zarejestrowaną pod numerem 131101V, z siedzibą na Wyspie Man pod adresem: II piętro, St. Mary’s Court, 20 Hill Street, Douglas, IM1 1EU, Isle of Man, przetwarzającą dane osobowe na Wyspie Man. Wyspa Man jest adresatem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony, potwierdzającą odpowiednią ochronę przetwarzania danych na jej terytorium.

- Prepaid Service S.C., z siedzibą w Częstochowie (adres: ul Tuwima 8/2, 42 – 217 Częstochowa), NIP: 5732875278.

- w przypadku sprzedaży Kart Podarunkowych przez internet – podmioty wskazane w Regulaminie korzystania z portalu Flex-e-card oraz zakupu kart w sklepie internetowym dostępnym na stronie internetowej:

/informacje/regulamin-oraz-warunki-korzystania-z-tej-strony-internetowej korzystania z sprzedaży Kart przez internet.

Dane osobowe będą również przetwarzane przez podmioty będące  właścicielem lub zarządzające Centrum Handlowym, dla którego wydana jest Karta Podarunkowa.

Dane mogą być przechowywane w chmurze, której serwery znajdują się
na terenie Unii Europejskiej.

6.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Karty Podarunkowej, a po jej wykorzystaniu - przez okres konieczny
dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

6.6. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

- prawo dostęp, tj. prawo do uzyskania informacji związanych
z przetwarzaniem jej danych osobowych oraz kopii takich danych osobowych,

- prawo do poprawiania: tj. prawo wprowadzenia odpowiednich zmian
do swoich danych osobowych, jeżeli dane osobowe są niedokładne
lub niekompletne,

- prawo do usunięcia w zakresie dozwolonym przez prawo.

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.

- prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, osoba, której dane są przetwarzane, może domagać się, aby przekazane Administratorowi Programu dane osobowe zostały jej zwrócone
lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z Administratorem Programu poprzez adres: karta@flex-e-card.pl.

6.7. Administrator programu nie używa danych osobowych do celów marketingowych.

6.8. Dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 

VII. Odpowiedzialność i obowiązki

7.1. Wraz z Kartą Nabywca jest zobowiązany do przekazania Posiadaczowi  Informacji o Karcie.

7.2. Posiadacz jest zobowiązany do:

-   przestrzegania niniejszego Regulaminu;

- zabezpieczenia Karty przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem
lub przywłaszczeniem przez inne osoby;

- niezwłocznego zastrzeżenia Karty, gdy zachodzi taka konieczność
(wg pkt. 4.2.);

- sprawdzenia zgodności szczegółów transakcji przed dokonaniem jej autoryzacji.

7.3. Posiadacz ponosi pełną odpowiedzialność za:

- autoryzowane transakcje dokonane przy użyciu Karty Podarunkowej;

- nieautoryzowane transakcje dokonane przy użyciu Karty do czasu jej zastrzeżenia w przypadku, gdy Posiadacz doprowadził do nich umyślnie
lub gdy nieautoryzowana transakcja doszła do skutku w wyniku rażącego zaniedbania przez Posiadacza obowiązków określonych w Regulaminie.

7.4. Posiadacz ponosi odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje przy użyciu Karty do czasu jej zastrzeżenia maksymalnie do kwoty 200zł. Nie dotyczy to transakcji, do których Posiadacz doprowadził umyślnie
lub w wyniku rażącego zaniedbania obowiązków określonych
w Regulaminie.

 

VIII. Reklamacje

8.1. Posiadacz ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty, uszkodzenia mechanicznego lub innego uszkodzenia uniemożliwiającego użytkowanie Karty, powstałych przed jej zakupem przez Nabywcę. Reklamacji dokonuje się drogą mailową kontaktując się
z  Biurem Obsługi Klienta: karta@flex-e-card.pl

8.2. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają
i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.

8.3. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Administratora programu w terminie 14  dni od daty przesłania reklamacji przez Posiadacza. Posiadacz zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w formie pisemnej na adres (tym adres
e-mail) wskazany w reklamacji.

8.4. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej
w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłowe używanie Posiadacz jest zobowiązany do dostarczenia Administratorowi programu reklamowanej Karty Podarunkowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Administrator programu wyda Posiadaczowi nową Kartę Podarunkową zasiloną kwotą stanowiącą równowartość środków zgromadzonych
na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Administratorowi programu.

 

IX.  Tabela Opłat

 

Zakres opłat:

Opłata:

Opłata za wydanie Karty Podarunkowej

 

BRAK

 

Opłata za wznowienie Karty Podarunkowej

20 zł.

 

Opłata za wydanie Karty Zastępczej

20 zł.

 

Opłata za połączenie środków z kilku Kart Podarunkowych (możliwe do limitu kwotowego zgodnie z p. 2.4. Regulaminu)

5 zł za połączenie środków z dwóch pierwszych Kart

1 zł. za połączenie środków z  każdej  kolejnej Karty.

 

Opłaty mogą zostać pobrane z istniejącego na Karcie Podarunkowej salda środków lub opłacone gotówką lub kartą płatniczą.

 

X.  Kontakt z Biurem Obsługi Klienta

10.1. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy:

- pod numerem telefonu Biura Obsługi Klienta:  22 490 6923 (stawki
za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci);

- mailowo: karta@flex-e-card.pl

10.2. Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do soboty
w godzinach 9:00 – 20:00  oraz w niedziele handlowe w godzinach:
10:00 – 20:00. Wszystkie zapytania zgłoszone poza godzinami pracy Biura Obsługi Klienta zostaną rozpatrzone zgodnie z kolejnością zgłaszania zapytań.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

11.2. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

11.3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

11.4. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia,
po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Centrum Handlowego, dla którego jest wydawana Karta Podarunkowa
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

11.5. Administrator programu może zastrzec Kartę w przypadku:

- naruszenia przez Posiadacza postanowień niniejszego Regulaminu;

- wystąpienia przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty.

11.6. Administrator programu i Posiadacz będą starali się rozwiązywać wszelkie spory na mocy porozumienia między Stronami. Spory, które nie mogą być rozwiązane w ten sposób, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Posiadacza.

 

 

Loading
Jeśli tekst na tej stronie nie wyświetla się, powiadomienie o uczciwym przetwarzaniu danych można otrzymać pisząc na adres privacy@flex-e-card.com.